Hlavná stránka Kontakt Mapa stránok

Očkovanie.org

Vaše zdravie. Vaša rodina. Vaša voľba.

Prečo môžeme rozhodovať o štáte, ale nie o vlastnom zdraví a zdraví svojich detí?
Je medicína na takej vysokej úrovni, aby mohla rozhodovať o nás bez nás?
Sú zodpovedné autority skutočne zodpovedné?

MMR vakcína a autizmus

Svedectvo Dr. Andrew J. Wakefielda, MB, BS, FRCS pred komisiou Kongresu USA

„Pán predseda a členovia komisie: účelom tohto svedectva je podať správu o výsledkoch klinického a vedeckého skúmania skupiny detí postihnutých vývojovými poruchami, najmä autizmom. Žiadna časť tohto svedectva by nemala byť vnímaná ako antivakcinačná, práve naopak - autor tohto svedectva je zástancom bezpečných vakcinačných stratégií zameraných na ochranu detí a obmedzovanie šírenia nákazlivých ochorení. Názory vyjadrené v tomto texte a sprievodnej prezentácii sú názormi autora. V mojom svedectve zastupujem deti, ktoré mi boli v rámci výskumu zverené; nezastupujem žiadnu inštitúciu.

Vykonané štúdie zohľadnili kolektívne vedecké skúsenosti hlavných autorov, výsledky výskumov viac ako 500 odborne preskúmaných klinických a vedeckých prác uverejnených vo významných medicínskych žurnáloch a viac ako 1000 odborne preverených abstraktov predložených odborným zoskupeniam. Prebiehajúce štúdie, na ktorých sa zúčastňuje aj kalifornský inštitút MIND v U.C. Davis (prestížna univerzita so zameraním na výskum – pozn. prekl.), sú súčasťou multioborového výskumného programu črevných zápalových ochorení a vývojových porúch u detí, ktorý zahŕňa obory patológie, imunológie, virológie (najmä molekulárnu detekciu génov vírusov) a epidemiológie. Všetky vykonané štúdie boli schválené príslušnou Komisiou pre Etické Praktiky.

Doteraz sme vyšetrili vyše 150 detí postihnutých autistickými poruchami. V časopise Lancet (Lancet 1998; 351:63 7-41) sme uverejnili predbežnú správu z výskumu prvých dvanástich detí. Detailná analýza prvých 60 detí má byť publikovaná v časopise American Journal of Gastroenterology. Klinické zistenia popísané v týchto správach boli zreprodukované rozšírenou štúdiou, ktorá zahŕňala viac ako 150 detí. V poslednej skupine boli z USA štyri deti. Iné centrá, ktoré vo Veľkej Británii, Európe a USA skúmajú deti s autizmom a žalúdočnočrevnými symptómami, nezávisle potvrdili klinické zistenia, ktoré poukazujú na syndróm autistickej enterokolitídy .

Enterokolitída

Enterokolitída je zápal tenkého a hrubého čreva prejavujúci sa kolikou, hnačkou, nevoľnosťou, vracaním a zvýšenou teplotou. Akútnu formu infekčného alebo vírusového charakteru sprevádza hnačka alebo črevná chrípka.

Naša štúdia bola zahájená na žiadosť rodičov, pričom motiváciou bolo ich presvedčenie, že ich deti:

  • sa do prvého až druhého roku života vyvíjali normálne
  • prešli vývojovou regresiou do autizmu, vo väčšine prípadov po MMR vakcinácii (mumps-osýpky-ružienka)
  • boli postihnuté žalúdočnočrevnými symptómami, ktoré, podľa názoru rodičov, úzko súviseli so zmenami správania resp. vývojovým postihnutím u detí

Tieto obavy rodičov boli lekárskymi a súvisiacimi profesiami takmer bez výnimky odmietnuté ako neopodstatnené. Črevné symptómy boli bez akéhokoľvek skúmania odignorované. Možná rola MMR vakcíny u detí s autistickým postihnutím tak v mnohých prípadoch viedla k trpkému narušeniu vzťahov medzi lekárom a rodičmi.

Jedným zo základných pravidiel konvenčnej klinickej medicíny je počúvať, počúvať pacienta alebo počúvať pacientových rodičov, a potom bez predsudkov preskúmať symptómy, za účelom zistenia, či majú alebo nemajú organický pôvod. V tomto kontexte by som Komisiu chcel upozorniť na skutočnosť, že opisy rodičov sú pozoruhodne konzistentné, či už pochádzajú z USA, Kanady, Veľkej Británie, Európy, Ázie alebo Austrálie. Spoločné črty ich príbehov zahŕňali vývojové postihnutie a žalúdočnočrevné symptómy, ktoré sa objavili po zaočkovaní MMR vakcínou.

Na základe týchto hlásení sme vykonali sériu podrobných štúdií týchto detí, zistenia ktorých, v skrátenej forme, zahŕňajú súbor symptómov, ktoré, v porovnaní so zdravou kontrolnou skupinou detí rovnakého veku, vyšli ako štatisticky významné.

  • V krvi skúmaných detí sa zistila zvýšená prítomnosť IgC protilátok proti osýpkam, ktorá bola, v porovnaní so zdravou kontrolnou skupinou rovnakého vekového zloženia, štatisticky významná.
  • V predbežných štúdiách sa v črevných tkanivách skúmaných detí (konkrétne vo folikulárnych dendritických bunkách reaktívneho lymfatického tkaniva) zistila prítomnosť antigénu (proteínu) špecifického pre osýpky.
  • V rovnakých lymfatických tkanivách neboli prítomné antigény špecifické pre iné bežné vírusy. V črevných lymfatických tkanivách vývojovo normálnych detí bez zápalovej patológie antigén osýpok nebol prítomný.
  • Vyšetrenia zahŕňajúce analýzu chromozómov, metabolickú analýzu, obrazové štúdie centrálneho nervového systému, elektroencefalografiu a analýzu mozgomiešnej tekutiny neodhalili žiadne alternatívne príčiny vývojovej regresie u týchto detí...

Otázka zhody okolností
Mnoho pediatrov vyjadrilo názor, že pri autizme je akákoľvek asociácia medzi MMR vakcináciou a následnými vývojovými poruchami u detí (ako boli rodičmi u detí spozorované) len zhodou okolností. Takýto predpoklad je bez podrobného skúmania histórie pacienta neodôvodnený. Pre ilustráciu, symptómy klasického raného nástupu autizmu sú často spozorované už na začiatku, keď sa dieťa v prvom a druhom roku života nevyvíja normálnym spôsobom ako jeho súrodenci alebo vrstvovníci. Rodičia svoje obavy o vývoj dieťaťa často vyjadria v jeho druhom roku, keď sa rozdiely stanú zjavnými. V tomto veku je rutinne podávaná aj MMR vakcína, preto sa zhode okolností nedá vyhnúť. Avšak u detí s autistickým postihnutím sa vyskytuje obraz straty rečových, jazykových a sociálnych schopností, sprevádzaný bizarným správaním, pričom predtým sa tieto deti vyvíjali normálne. To je konzistetné so skorým nástupom dezintegračnej psychózy.
Navyše, strata reči a jazykových schoností je doprevádzaná príznakmi nadmerného smädu, žalúdočnočrevnými symptómami, sebapoškodzovania, dobrovoľne obmedzenou diétou s chuťou na určité špecifické jedlá. Hlavnými črtami sú atópia (astma, ekzém, senná nádcha) a opakujúce sa neustupujúce infekcie horných dýchacích ciest. Tieto symptómy sa neobjavujú v súbore príznakov diagnostického manuálu autizmu (DSM IV), ktoré sa týkajú výlučne zmien v správaní.

Zavedenie MMR vakcíny a nárast prípadov autizmu
Ak existuje príčinná súvislosť medzi MMR vakcínou a autizmom, či autistickou enterokolitídou, potom by v rôznych krajinách malo po zavedení MMR vakcíny nastať zvýšenie výskytu prípadov autizmu. Navyše, keďže MMR vakcína bola v rôznych krajinách zavedená v rôznej dobe, časové trendy by mali byť pre každú krajinu podobné, a teda prípadný nárast výskytu autizmu by mal korešpondovať so zavedením MMR vakcíny.
Je dôležité poukázať na skutočnosť, že vo Veľkej Británii a USA sa používajú úplne rovnaké diagnostické kritériá, a predsa v náraste počtu prípadov existuje rozdiel desiatich rokov, čo zodpovedá desaťročnému opozdeniu zavedenia MMR vakcíny vo Veľkej Británii. Je veľmi nepravdepodobné, že by tieto štatistiky boli ovplyvnené zmenami v diagnostických kritériách. Potvrdzuje to aj skúmanie časových trendov u detí s autizmom a poruchami učenia v štáte Illinois, USA, v rokoch 1991-1997. V roku 1994 boli širšie kritériá diagnostického manuálu DSM-III-R pridané k užšie špecifikovanému DSM-IV. Keby bol nárast prípadov autizmu spôsobený zmenou diagnostikých kritérií, bol by sa prejavil už od roku 1994.

Ďalší dôkaz existencie časovej súvislosti medzi zavedením MMR a nárastom počtu prípadov autizmu pochádza z aktuálneho výskumu autizmu na ostrovnom obyvateľstve. U ľudí narodených v osemdesiatych rokoch sa voči autizmu prejavuje efekt rovnakej vekovej skupiny (kohorty), ktorý korešponduje so zavedením MMR vakcíny. Podobný skupinový efekt je možné vidieť u osôb narodených na Západných Ostrovoch Škótska (Western Isles of Scotland), skupine, ktorá je od skupiny z ostrovov Shetlands geograficky oddelená

MMR a efekt viacerých vírusových zložiek
Správy od rodičov ohľadne prípadov autistického zaostávania usvedčovali viaczložkovú MMR vakcínu, a len zriedka jednozložkovú vakcínu proti osýpkam. Je takáto príčinná súvislosť konzistentná s tým, čo je známe o rizikách získaných foriem tohto syndrómu? S autizmom a autistickým zaostávaním sú totiž spájané atypické vzorce kontaktu s bežnými detskými chorobám – osýpky, mumps, ružienka a ovčie kiahne. Obdobie maternicového vývoja a detský vek boli identifikované ako obdobia zjavnej náchylnosti k postihnutiu autizmom, keďže mozog, rovnako ako imunitný systém, v tej dobe prechádzajú prudkým vývojom .

Deykin, E. Y.; MacMahon, B.; American Journal of Epidemiology 1979; 109:628-38

Je pozoruhodné, že kontakt s dvomi z týchto infekčných ochorení v tomto citlivom období môže prispieť ako k riziku vzniku, tak aj k rozsahu autistického postihnutia. Napriek tomu, že historicky môžu byť tieto neobvyklé vzory vystavenia zodpovedné len za malú časť prípadov autizmu, masové použitie kombinácie rizikových činiteľov v jednej vakcíne mohlo túto situáciu zmeniť. V nedávnej dobe bola zistená súvislosť medzi podaním vakcíny obsahujúcej osýpky a zaostávaním vo vývoji .

Weibel, R.E., et al. Pediatrics 1998; 101:383-87

Vplyv kombinácie vírusov môže narušiť normálny vývoj
K porozumeniu, prečo môže byť autistická enterokolitída následkom efektu viacerých zložiek – kde je dôležitá interakcia viacerých súčasne pôsobiacich vírusových zložiek – môže pomôcť prešetrenie vzorcov detských infekcií, ktoré boli identifikované ako rizikové faktory pri chronickej infekcii vírusom osýpok a oneskorene sa prejavujúcom ochorení. Jeden dôležitý vzorec nákazy, ktorý môže zvýšiť riziko oneskorene sa prejavujúcej choroby je situácia, kedy súčasne pôsobia rôzne vírusy, či už navzájom medzi sebou alebo tiež s imunitným systémom hostiteľa. Úzke časové okno nákazy vírusom osýpok a inej infekcie, zahŕňajúcej ovčie kiahne alebo encefaligenický enterovírus (vírus spôsobujúci zápaly tráviaceho traktu a poškodenie centrálneho nervového systému), je spájané s nadmerným rizikom zriedkavej fatálnej encefalitídy (subakútnej sklerozujúcej panencefaliídy), ktorej nástup môže byť opozdený až o niekoľko rokov. Obdobne, atypický vzor nákazy osýpkami, zahŕňajúci úzku časovú súvislosť s nákazou príušnicami (mumps), ale nie inými bežnými detskými chorobami, bol identifikovaný ako významný rizikový faktor pre chronický črevný zápal – Krohnova choroba a ulcerózna kolitída.

Ulcerózna kolitída a Crohnova choroba patria medzi nešpecifické chronické zápalové ochorenia tráviaceho traktu.
Obe ochorenia majú chronický priebeh, počas ktorého sa striedajú kľudové obdobia s relapsami.
Ulcerózna kolitída je ulcerózny zápal konečníka, ktorý sa kontinuálne šíri do vyšších častí hrubého čreva. Pri Crohnovej chorobe zápal môže postihnúť ktorúkoľvek časť tráviaceho traktu, najčastejšie však hrubé a tenké črevo.

Indície, že vírusové zložky MMR vakcíny by mohli navzájom reagovať, poskytli už prvé pilotné štúdie tejto vakcíny v roku 1969. No napriek presvedčivým dôkazom, že interakcia medzi vírusovými zložkami MMR vakcíny (v závislosti od dávky a kmeňa vírusu) môže spôsobiť problémy v zmysle nežiadúcich reakcií a antivirálnej imunitnej odozvy, tejto záležitosti nebola venovaná pozornosť.

Buynak, et al. Journal of the American Medical Association 1969; 207: 2259-62

Záver:
Ak sa po detailnom a nezávislom vedeckom výskume dokáže, že medzi autistickou enterokolitídou (a súvisiacimi poruchami) a spojeným vplyvom vírusových zložiek MMR vakcíny existuje príčinná súvislosť, či už sa tieto vírusy vyskytujú prirodzene alebo vo vakcíne, potom by za pomoci rozvážneho používania vakcín mohlo byť možné chorobám predchádzať. Časovo oddeleným podaním jednozložkových vakcín, čím by sa vylúčil spojený vplyv, ktorý môže znamenať riziko, je možné nielen predchádzať akútnym osýpkam, príušniciam a ružienke, ale, potenciálne, aj riziku jedného z najhrozivejších ochorení (autizmu), ktoré nás, nanešťastie, postretlo."

29. marec 2008