Hlavná stránka Kontakt Mapa stránok

Očkovanie.org

Vaše zdravie. Vaša rodina. Vaša voľba.

Prečo môžeme rozhodovať o štáte, ale nie o vlastnom zdraví a zdraví svojich detí?
Je medicína na takej vysokej úrovni, aby mohla rozhodovať o nás bez nás?
Sú zodpovedné autority skutočne zodpovedné?

Aktuálny právny stav povinného očkovania v SR

alebo ako využiť právne vákuum a neočkovať, ak nechcete

Upozornenie: Tento článok sa vzťahuje k obdobiu 1.9.2007 - 31.12.2008.

Na Slovensku existuje povinné očkovanie osôb proti vybraným chorobám, najmä sa týka detí, ktoré dovŕšili určitý vek a tiež osôb pôsobiacich v určitých povolaniach. Zákon všeobecne stanovujúci povinnosť podrobiť sa očkovaniu je zákon č. 355/2007 Z.z.

Podľa § 51 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), opatrením na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení a na obmedzenie ich výskytu je nariadenie očkovania a podávania protilátok.

Tento zákon ukladá občanovi všeobecnú povinnosť podrobiť sa v súvislosti s predchádzaním prenosným ochoreniam lekárskym vyšetreniam a diagnostickým skúškam, ktoré nie sú spojené s nebezpečenstvom pre zdravie, preventívnemu podávaniu protilátok a iných prípravkov, povinnému očkovaniu, liečeniu prenosných ochorení, izolácii a karanténnym opatreniam.

Povinné očkovanie v SR sa vykonávalo v súlade s nariadením vlády SR č. 337/2006 Z.z. o podrobnostiach o prevencii a kontrole prenosných ochorení. Podľa § 8 tohto nariadenia sa vykonávalo:

a) povinné pravidelné očkovanie u osôb, ktoré dosiahli určitý vek
b) povinné očkovanie u osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu u vybraných nákaz
c) povinné mimoriadne očkovanie
d) povinné očkovanie u osôb pri poraneniach.

Toto nariadenie bolo 1.9.2007 zrušené zákonom č. 355/2007 Z.z. (o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov). V roku 2007 sa pripravila nová vyhláška, ktorá mala mať platnosť od 1.10.2007. Podľa zistených informácií, táto vyhláška do dnešného dňa nebola publikovaná v Zbierke zákonov, nie je teda platná a účinná.

V dôsledku tejto skutočnosti problematiku povinného očkovania upravujú:

1. Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. OPL0207-14415/2007-OL z 20. júna 2007, ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.
2. Vyhláška 428/2006 Z.z. (o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení)
3. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky číslo: SZS/0120/2005-OLP zo 7. februára 2005, ktorým sa usmerňuje postup pri zabezpečovaní očkovacích látok.

Ani jeden z týchto predpisov však nerieši otázku a úpravu povinného očkovania osôb, ktoré dosiahli určitý vek.

Na základe uvedeného je možné konštatovať, že v súčasnosti chýba predpis, ktorý by určoval, ktoré konkrétne očkovania sú povinné a ktoré nie. Až do schválenia nového účinného nariadenia alebo vyhlášky je teda legálne možné povinné očkovanie odmietnuť, keďže nemá žiadnu oporu v zákone.

Za povšimnutie tiež stojí postoj štátnych orgánov k tejto otázke. Na priamu otázku, či je v súčasnosti očkovanie povinné, reagujú vyhýbavo a kompetentný odpovedať je vždy iný štátny orgán ako ten, ktorému bola otázka položená. Podľa Ministerstva zdravotníctva SR je táto otázka v kompetencii Úradu verejného zdravotníctva SR. Úrad verejného zdravotníctva SR ale tvrdí, že je to "Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré je oprávnené zaujať komplexné stanovisko k tejto otázke". Odpovedať na otázku sa necíti byť oprávnený ani Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Aktualizácia (13.10.2008): Zaznamenali sme prvý prípad zrušenia rozhodnutia regionálneho Úradu verejného zdravotníctva o udelení pokuty matke za neočkovanie. Rozhodnutie vydal riaditeľ Úradu verejného zdravotníctva SR a priamo potvrdil, že v súčasnosti očkovanie na Slovensku nie je povinné.

Aktualizácia (1.1.2009): Od 1.1.2009 je účinná Vyhláška 585/2008 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení. Táto vyhláška nahrádza zrušené nariadenie vlády SR č. 337/2006 Z.z. o podrobnostiach o prevencii a kontrole prenosných ochorení, a očkovanie je tak po 15 mesiacoch opäť povinné.

10. august 2008